ЗМІЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ  ГОЛОВА 

Голодніков Павло Вікторович 

 

вул.Адміністративна, 9, м.Зміїв Чугуївського р-ну Харківської обл., 63404

 

(05747) 34523

 

Електронне листування

02a01fab5a5dd2a8ce2e595f6794d929

Проєкт договору про співробітництво територіальних громад у формі делегування виконання окремих завдань щодо організації медичного обслуговування населення, безпосередньо пов’язаного з наданням первинної медичної допомоги

СХВАЛЕНО

Рішення

ХХІІІ сесії Зміївської міської ради VІІІ скликання

від __ січня 2022 року № ___-ХХІІІ-VIII

 

ПРОЄКТ ДОГОВОРУ

ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД У ФОРМІ ДЕЛЕГУВАННЯ ВИКОНАННЯ ОКРЕМИХ ЗАВДАНЬ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ, БЕЗПОСЕРЕДНЬО ПОВ’ЯЗАНОГО З НАДАННЯМ ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

м. Зміїв

 

__ січня 2022 року

Слобожанська територіальна громада через Слобожанську селищну раду в особі голови Діхтяря Дмитра Миколайовича, яка надалі іменується Сторона-1, та Зміївська територіальна громада через Зміївську міську раду в особі голови Голоднікова Павла Вікторовича, яка надалі іменується Сторона-2, а разом іменуються Сторони або суб'єкти співробітництва, уклали цей Договір про таке.

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Рішенням Зміївської районної ради Харківської області від 16 жовтня 2020 року № 1471-VII із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Зміївського району у комунальну власність Зміївської територіальної громади в особі Зміївської міської ради передано єдиний майновий комплекс Комунальне некомерційне підприємство «Зміївський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Зміївської районної ради Харківської області (код ЄДРПОУ 38897677) – на сьогодні Комунальне некомерційне підприємство «Зміївський центр надання первинної медико-санітарної допомоги» Зміївської міської ради Чугуївського району Харківської області (далі – КНП «Зміївський ЦПМСД»). Рішенням Зміївської районної ради Харківської області від 23 жовтня 2020 року № 1481-VII із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Зміївського району передано у комунальну власність Слобожанської територіальної громади в особі Слобожанської селищної ради окремі об’єкти спільної власності, які обліковувались на балансі КНП «Зміївський ЦПМСД».

Відповідно до наданих повноважень перед Слобожанською селищною радою стоїть завдання в забезпеченні населення комплексними та інтегрованими послугами зі всебічної, безперервної і орієнтованої на пацієнта первинної медичної допомоги (далі – ПМД), спрямованої на задоволення потреб населення у відновленні та збереженні здоров’я, попередження розвитку захворювань, зменшення потреби у госпіталізації та покращення якості життя.

Станом на 01.01.2021 у комунальній власності Слобожанської територіальної громади перебувають приміщення, які входять до переліку місць провадження господарської діяльності, зазначених в отриманій КНП «Зміївський ЦПМСД» ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики.

Відтак Сторона-1 пропонує делегувати Стороні-2 виконання окремих завдань щодо організації медичного обслуговування населення, безпосередньо пов’язаного з наданням ПМД на території Слобожанської територіальної громади, з передачею відповідних ресурсів.

1.2. Передумовою підписання цього Договору є те, що Сторони під час підготовки його проєкту дотримувалися вимог, визначених статтями 5 - 9 Закону України «Про співробітництво територіальних громад».

1.3. Підписанням цього Договору Сторони підтверджують, що інтересам кожної з них відповідає спільне і узгоджене співробітництво у формі делегування виконання окремих завдань з передачею відповідних ресурсів.

1.4. У процесі співробітництва Сторони зобов'язуються будувати свої взаємовідносини на принципах законності, добровільності, рівноправності, прозорості та відкритості, взаємної вигоди та відповідальності за результати співробітництва.

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. З метою виконання повноважень відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про співробітництво територіальних громад», а також вирішення питань місцевого значення та підвищення ефективності використання коштів місцевих бюджетів Сторона-1 делегує Стороні-2 виконання таких завдань:

Надання первинної медичної допомоги КНП «Зміївський ЦПМСД» на території Слобожанської територіальної громади та забезпечення відповідно до законодавства пільгових категорій населення Слобожанської територіальної громади лікарськими засобами, виробами медичного призначення, дитячим харчуванням дітей перших двох років життя з малозабезпечених сімей, проведення лабораторних досліджень, оплату послуг з технічного обстеження, на отримання технічного звіту та висновків на будівлі ФП на предмет доступності, оплату житлово-комунальних послуг на утримання об’єктів охорони здоров’я КНП «Зміївський ЦПМСД» на території Слобожанської громади.

2.2. Виконання завдань, визначених у п.п. 2.1 цього Договору, делегується строком на 1 рік, починаючи з 01 січня 2022 року.

2.3. Слобожанська селищна рада надає КНП «Зміївський ЦПМСД» приміщення для виконання покладених на них завдань у безкоштовне тимчасове користування.

 

3. ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ ДЕЛЕГОВАНИХ ЗАВДАНЬ, ЇХ ФІНАНСУВАННЯ ТА ЗВІТУВАННЯ

3.1. Вимоги до виконання Сторонами завдань, визначених у п.п. 2.1 цього Договору:

3.1.1. Забезпечити врахування в міському бюджеті коштів трансферту та використання коштів у межах сум на надання первинної медичної допомоги та забезпечення пільгових категорій громадян лікарськими засобами, виробами медичного призначення, дитячим харчуванням дітей перших двох років життя з малозабезпечених сімей, оплату послуг з технічного обстеження, на отримання технічного звіту та висновків на будівлі ФП на предмет доступності, оплату житлово-комунальних послуг на утримання об’єктів охорони здоров’я КНП «Зміївський ЦПМСД» на території Слобожанської громади.

3.1.2. Забезпечити надання якісної первинної медичної допомоги населенню Слобожанської територіальної громади відповідно до існуючих критеріїв надання первинної медичної допомоги КНП «Зміївський ЦПМСД».

3.2. Фінансування виконання делегованих завдань здійснюється відповідно до вимог Бюджетного кодексу України.

3.3. Обсяг коштів місцевого бюджету Сторони-1, що передаються місцевому бюджету Сторони-2 в особі фінансового управління Зміївської міської ради для виконання завдань, визначених у п.п. 2.1 цього Договору, становить 2 594 721,00 грн. (два мільйона п’ятсот дев’яносто чотири тисячі сімсот двадцять одна гривня).

3.4. Обсяг коштів місцевого бюджету, визначених у п.п. 3.3 цього Договору, переглядається щоквартально або відповідно до листа директора директора КНП «Зміївський центр надання первинної медичної допомоги» на підставі відповідних змін в законодавстві або інших чинників.

3.5. Для виконання п.п. 2.1 сума коштів розраховується відповідно до рахунків за спожиті житлово-комунальні послуги на утримання об’єктів охорони здоров’я КНП «Зміївський ЦПМСД», оплату послуг з технічного обстеження, на отримання технічного звіту та висновків на будівлі ФП на предмет доступності, які знаходяться на території Слобожанської територіальної громади, та потреб у лікарських засобах для пільгових категорій населення, виробах медичного призначення, дитячого харчування дітей перших двох років життя з малозабезпечених сімей Слобожанської територіальної громади, на підставі листа директора КНП «Зміївський центр надання первинної медичної допомоги», який надається Стороні-1.

3.6. Сторони звітують одна перед одною про стан виконання завдань, визначених у п.п. 2.1 цього Договору, та про використання коштів, переданих для їх виконання шляхом подання Стороні-1 та Стороні - 2 звіту до 31 грудня 2022 року.

3.7. Слобожанська селищна рада подає до Мінрегіону відповідно до статті 17 Закону України «Про співробітництво територіальних громад» звіт про здійснення співробітництва, передбаченого цим Договором.

 

4. ПОРЯДОК НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДОГОВОРУ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА/ЧИ ДОПОВНЕНЬ ДО ДОГОВОРУ

4.1. Цей Договір набирає чинності з 01 січня 2022 року і діє до 31 грудня 2022 року.

4.2. Зміни та/чи доповнення до цього Договору допускаються лише за взаємною згодою Сторін і оформляються додатковим договором, який є невід'ємною частиною цього Договору.

4.3. Внесення змін та/чи доповнень до цього Договору здійснюється в тому ж порядку як і його укладення.

4.4. Договір може бути продовжений за взаємною згодою сторін.

 

5. ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

5.1. Цей Договір припиняється у разі:

5.1.1 закінчення строку його дії;

5.1.2 досягнення цілей співробітництва;

5.1.3 невиконання суб'єктами співробітництва взятих на себе зобов'язань;

5.1.4 відмови від співробітництва однієї із Сторін, відповідно до умов цього Договору, що унеможливлює подальше здійснення співробітництва;

5.1.5 банкрутства утворених у рамках співробітництва підприємств, установ та організацій комунальної форми власності;

5.1.6 нездійснення співробітництва протягом року з дня набрання чинності цим Договором;

5.1.7 прийняття судом рішення про припинення співробітництва.

5.2. Припинення співробітництва здійснюється за згодою Сторін в порядку, визначеному Законом України «Про співробітництво територіальних громад», та не повинно спричиняти зменшення обсягу та погіршення якості надання послуг.

5.3. Припинення співробітництва Сторони оформляють відповідним договором у кількості трьох примірників, кожен з яких має однакову юридичну силу.

Один примірник договору про припинення співробітництва Слобожанська селищна рада надсилає Мінрегіону упродовж 10 робочих днів після підписання його Сторонами.

 

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК РОЗВ'ЯЗАННЯ СПОРІВ

6.1. Усі спори, що виникають між Сторонами з приводу виконання умов цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами, а у випадку недосягнення згоди між ними - у судовому порядку.

6.2. Сторони несуть відповідальність одна перед одною відповідно до чинного законодавства України.

6.3. Сторона звільняється від відповідальності за порушення зобов'язань за цим Договором, якщо вона доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії непереборної сили або випадку.

6.4. У разі виникнення обставин, зазначених у п.п. 6.3 цього Договору, Сторона, яка не може виконати зобов'язання, передбачені цим Договором, повідомляє іншу Сторону про настання, прогнозований термін дії та припинення вищевказаних обставин не пізніше 10 днів з дати їх настання і припинення. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення позбавляє Сторону права на звільнення від виконання своїх зобов'язань у зв'язку із виникненням обставин, зазначених у п.п. 6.3 цього Договору.

 

 

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням цього Договору і не врегульовані ним, регулюються нормами чинного законодавства України.

7.2. Цей Договір укладений на 4 аркушах у кількості трьох примірників, з розрахунку по одному примірнику для кожної із Сторін та один примірник для Мінрегіону, які мають однакову юридичну силу.

7.3. Слобожанська селищна рада надсилає один примірник Договору до Мінрегіону для внесення його до реєстру про співробітництво територіальних громад упродовж 10 робочих днів після підписання його Сторонами.

 

8. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Сторона-1:

Юридична адреса:

Банківські реквізити:

Голова ___________________

____________ року

М. П.

Сторона-2:

Юридична адреса:

Банківські реквізити:

Голова ___________________

____________ року

М. П.


Секретар міської ради Петро КУЧКОВ

© 2024. Зміївська міська рада. Всі права захищені. Joomla! — безкоштовне програмне забезпечення, яке розповсюджується за ліцензією GNU Загальна Публічна Ліцензія.